Online Booking

Booking Online

Payment Detail

ภวัสกร กังสภัทรกุล/ PAWADSKON KANGSAPATTARAGUL

ธนาคาร

เลขที่บัญชี

ประเภท

K-Bank 7-302-80190-2 saving account
  SCB 2-062-32139-7 saving account
***การจองคอร์ส สามารถลงทะเบียนเรียน และ ชำระก่อนเริ่มเรียน หรือในวันที่มาเริ่มเรียนได้
วิธีการชำระเงิน / แจ้งว่าชำระเงินแล้ว (Confirm payment)
ท่านสามารถดูวิธีการชำระเงินของเว็บไซต์ได้ตามวิธีด้านล่าง และยังสามารถแจ้งว่าท่านได้ชำระเงินให้กับเราแล้วโดยกรอกข้อมูลตามวิธีการที่ท่านได้ชำระเข้ามา รวมถึงช่วงเวลา และหากท่านมีไฟล์สลิปการโอนเงินก็สามารถส่งมาทางช่องทางการติดต่อเพื่อยืนยันได้

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

  

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Translate »